كودكان بي سرپرست و بد سرپرست از حساس ترين وآسيب پذيرترين اقشار جامعه مي باشند، هر یک از این فرزندان خود آغاز یک نسل هستند و حمایت از آنها در واقع حمایت از جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی است. در این رابطه به منظور اثربخشی بیشتر، موسسه مصمم است، در آینده، محدوده سنی فرزندان تحت سرپرستی خود را به ۳ سالگی تا بزرگسالی توسعه دهد. اهداف مورد نظر موسسه در ورود به این حوزه عبارتند از

  • فراهم نمودن امكانات لازم و ايجاد بستر مناسب برای تحقق محیطی امن، سالم و پرآسایش برای زندگي فرزندان
  • رسيدگي به امور تحصيلي و تربيتي فرزندان و تامين كمك هزينه هاي تحصيلي، اشتغال و ازدواج آنان
  • آموزش مهارتهاي زندگي به منظورتوانمند سازي فرزندان و تقويت اعتماد به نفس درآنها جهت ورود به جامعه
  • رسيدگي به امور درماني جهت ارتقاء سلامت جسمي و بهداشت رواني
  • غني سازي اوقات فراغت با توسعه ورزش وارائه آموزش های حرفه ای