حمایت های مستمر و متمرکز از نیازمندان

گروههای انسانی مورد نظر در این حوزه شامل خانواده های بی بضاعت، فرزندان ترخیصی از بهزیستی، مدد جویان و خانواده های تحت پوشش بخش توانبخشی بهزیستی، ایتام مدارس منطقه کهریزک و موسسات دولتی بهزیستی می باشند. این گروهها به روشهای …
+ ادامه مطلب

فعالیت در خانه حنان

كودكان بي سرپرست و بد سرپرست از حساس ترين وآسيب پذيرترين اقشار جامعه مي باشند، هر یک از این فرزندان خود آغاز یک نسل هستند و حمایت از آنها در واقع حمایت از جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی است. …
+ ادامه مطلب